Avís Legal

En compliment amb el deure d'informació recollit en ar cle 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la

Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el Lloc web i el portal d'Internet h p://farmanova73.cat  (d'ara endavant, el "Lloc web") és tularitat de Miguel Ángel González Huidobro, amb domicili social en C/ Nova 73 08530 - La Garriga (Barcelona) amb CIF núm. 35096339H. El present avís legal regula les condicions d'ús del citat portal d'Internet.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Miguel Ángel González Huidobro i els usuaris dels seus serveis telemà cs, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 El fur aplicable serà el del domicili del demandat, tret que es trac d'un procediment en exercici individual en defensa dels drets dels consumidors, i en aquest cas la competència serà a elecció del consumidor demandant, que podrà optar entre el tribunal del seu domicili o el tribunal corresponent conforme als articles 50 i 51 Llei Enjudiciament Civil.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització del Lloc web que Miguel Ángel González Huidobro posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del Lloc web.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Miguel Ángel González Huidobro .

L'accés i navegació en el Lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se a usar el Lloc web.

Accés a la web

L'accés al Lloc web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l'usuari apor dades personals per a accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la norma va vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consul la nostra Política de Privacitat

Contingut i ús

La visita al Lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de manera responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de tularitat de Miguel Ángel González Huidobro o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels con nguts del Lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol pus no consen des per Miguel Ángel González Huidobro , al Lloc web o als seus continguts.

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els con nguts i serveis que es pres n a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat Intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del con ngut del Lloc web, el seu disseny gràfic i codis són tularitat de Miguel Ángel González Huidobro i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra ac vitat que es realitzi amb els con nguts del Lloc web, ni tan sols, encara que se ci n les fonts, tret que es comp amb el consen ment previ, exprés i per escrit de Miguel Ángel González Huidobro . Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Miguel Ángel González Huidobro no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de Miguel Ángel González Huidobro .

Qualsevol ús d'aquests con nguts no autoritzat prèviament per part de Miguel Ángel González Huidobro serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Miguel Ángel González Huidobro es reserva el dret d'exercitar enfront de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

Miguel Ángel González Huidobro declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, perme n el correcte funcionament del seu lloc web, així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, Miguel Ángel González Huidobro no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a tol enuncia u, però no limitatiu:

La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.  

L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

L'absència de virus i/o altres components nocius

Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Miguel Ángel González Huidobro.

L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el Lloc web. En conseqüència, Miguel Ángel González Huidobro no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s'incloguin en el Lloc web, s'ajustin al present avís legal, ni que l'ús del Lloc web es realitzi de manera diligent.

L'ús per menors d'edat del Lloc web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.

Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer.

Miguel Ángel González Huidobro podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al Lloc web amb mo u d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho perme n, Miguel Ángel González Huidobro comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

 Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Miguel Ángel González Huidobro es compromet a l'eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies

Miguel Ángel González Huidobro utilitza cookies, a l'efecte d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel Lloc web. Les cookies són fitxers sics d'informació que s'allotgen en el propi terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l'usuari pel portal i op mitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compar ts amb els creadors d'aquestes, però en cap cas la informació ob nguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l'usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per a obtenir més informació consul la nostra Polí ca de Cookies http://farmanova73.cat/cookies.

 

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) en el Lloc web http://www.farmanova73.com cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informa va i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Miguel Ángel González Huidobro no assumirà responsabilitat pels con nguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garan rà la fiabilitat, exac tud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que en altres llocs web s'estableixin enllaços al lloc web de Miguel Ángel González Huidobro, no s'entendrà que Miguel Ángel González Huidobro ha autoritzat l'enllaç o el con ngut del lloc web en el qual es conté l'enllaç, tampoc podrà incloure's en la pàgina de l'enllaç con nguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres con nguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

Miguel Ángel González Huidobro es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials

 

Modificació de les condicions

Els textos legals d'aquesta web han estat redactats per Qualgest, empresa especialitzada en la normativa de protecció de dades.

Miguel Ángel González Huidobro es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.